Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: natuurlijk persoon of vereniging van eigenaren, die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, erkend door STAF, die bedrijfsmatig offertes
uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert
en daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen
werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
STAF (Stichting AF): Stichting Erkenningsregeling voor het Afwerkingsbedrijf.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – Aanbod
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij
spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende
30 dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de
te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling
van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het
werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk
en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de
prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag
overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige
opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de
benodigde materialen).
De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te
verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument,
bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale
werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing
zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de uitvoering van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken
op een ondeugdelijke ondergrond
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door
de consument ter beschikking zijn gesteld;
een en ander voorzover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of
redelijkerwijze behoorde te kennen.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te
rekenen.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake
deskundige personen.
6. De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is
toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde
handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere
door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor
het werk te verschaffen gegevens.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie
en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
4. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer
behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de
consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de
daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden
indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
− onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
− onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
werkwijzen;
− gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
− gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te
waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de
consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de
prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meerof
minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het
werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of
elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 – Overmacht
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan
is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan
de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 – Oplevering
1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of
tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te
vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft
meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
− wanneer uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van
de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat
het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn
te aanvaarden;
− wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in
gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd,
tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats
te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn
verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de
consument de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.

ARTIKEL 11 – De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de
consument de eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden,
uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige
kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of
minderwerk opgenomen.
4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk
is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of
minderwerk.
5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft,
mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een
eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te
blijken.
6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van
de rekening.

ARTIKEL 12 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege
een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij
oplevering, is de consument slechts gerechtigd het bedrag in te houden
betrekking hebbend op het betwiste gedeelte. De consument volgt vervolgens de
geschillenregeling volgens artikel 14.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening
brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10
lid 1 en artikel 11 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het
Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken
bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het
aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening
van de consument.
4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in
gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de
consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te
gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op
vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de
consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 13 – Garantie
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het
voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor
eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. Garantie buitenschilderen
De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
b. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem
aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond
schadelijke wijze zal verweren;
c. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of
materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij:
a. − transparante beitsen
− transparante vernissen
voor een periode van twee jaar;
b. − dekkende watergedragen verf
− dekkende vochtregulerende verf
− dekkende beits
− dekkende high solid verf
− dekkende traditionele verf
voor een periode van drie jaar;
c. − dekkende gesiliconiseerde verf
voor een periode van vier jaar.
3. Garantie binnenschilderen
De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem
aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond
schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of
materialen volgens voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.
4. Garantie glaszetten
De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens
de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende
dubbelglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na
plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of
condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De
consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend
dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door de
ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer
moet worden uitgevoerd.
Buiten de garantie vallen:
− mechanische breuk;
− thermische breuk;
− condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
− interferentie (verkleuring).
5. Garantie behangen
De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte
wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende
fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

ARTIKEL 14 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als
door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,
2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft
ingediend.
3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden
gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de
ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken
uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te
kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal
achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 15 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. De Stichting AF zal, met bekwame spoed, de verplichtingen van de ondernemer
tegenover de consument, hem opgelegd door de Geschillencommissie in een
bindend advies, overnemen indien deze ondernemer deze verplichtingen niet
binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Een en
ander geldt tenzij de ondernemer dat bindend advies binnen twee maanden na
dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk of
elektronisch beroep doet bij de Stichting AF. Postbus 651, 2800 AR Gouda,
tel.0800 0231412; www.afschilder.com.

ARTIKEL 16 – Wijziging algemene voorwaarden
STAF zal deze voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond en
Vereniging Eigen Huis.